Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej iba „predmetný zákon č. 18/2018“)

pre  :

Veselá farmička – Súkromná materská škôlka a jasličky
časť  Bučuháza 17, 931 01 Šamorín,

 

ktorej prevádzkovateľom je :

Veselá farmička n.o., Bučuháza 17, 831 01 Šamorín,
IČO : 52 112 331, DIČ : 2120902113
Riaditeľkou spoločnosti je : Veronika Kozárová
(ďalej iba „prevádzkovateľ“)

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon.

V prípade škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvania osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. Pre spracovanie týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ  preto informuje zákonného zástupcu žiaka, že v zmysle § 11, ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje :

 1. a) o deťoch a žiakoch v rozsahu
 2. meno a priezvisko,
 3. dátum a miesto narodenia
 4. bydlisko
 5. rodné číslo
 6. štátna príslušnosť
 7. národnosť
 8. fyzického a duševného zdravia
 9. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

 

 1. b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa , trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).

Čo sa týka poskytovania takto získaných osobných údajov :

 1. pri pedagogickej dokumentácii – osoby, ktoré pri plnení svojich povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto mlčanlivosť pretrváva aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s pedagogickou dokumentáciou;
 2. v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri – tieto nie sú verejne prístupné, keďže centrálny register je neverejný a Ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona o vysokých školách, zákona o zdravotných poisťovniach, atď.). Osobné údaje vedené v centrálnom registri sprístupňuje Ministerstvo školstva nasledovným osobám :

 

 • školám a školským zariadeniam,
 • zriaďovateľom,
 • orgánom štátnej správy v školstve,
 • iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely plnenia ich úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom školstva a týmto subjektom, a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a na účely:

 

 • zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
 • overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného predpisu,
 • overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania štipendií podľa školského zákona,
 • štatistických spracovaní údajov, vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely,
 • zabezpečenia výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia alebo plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti pristúpil prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (ďalej iba „dokumentácia GDPR“), ale taktiež aj s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov prijal prevádzkovateľ vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25.05.2018 :

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov :

 1. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel;
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 3. c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 4. d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby;
 5. e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odsekov c) a e) musí byť ustanovený zákonom, osobitným predpisom alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí  ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného pri tom musí zohľadniť :

– akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov;

– okolnosti, za ktorých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

– povaha osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16  predmetného zákona č. 18/2018 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 predmetného zákona č. 18/2018;

– možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

– existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov :

-ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracovaním svojich osobných údajov;

– ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej  a ľahko dostupnej forme;

– dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila;

-pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až 30 predmetného zákona č. 18/2018 upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. V zmysle § 21 predmetného zákona č. 18/2018 má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o  :

– účele spracúvania osobných údajov,

– kategórii spracúvaných osobných údajov,

-identifikácii príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

– dobe uchovávania osobných údajov; sk to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

– práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 predmetného zákona č. 18/2018,

– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania podľa § 48 ods. 1 a ods. 4 predmetného zákona č. 18/2018; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48, ods. 2 až 4 predmetného zákona č. 18/2018, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom vynaložených na poskytnutie údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami, týkajúcimi sa jej osobných údajov.

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa je od 02.01.2019 :

Veronika Kozárová, riaditeľka
Kontakt : 0911 036 186
Email : kozarova.v@azet.sk
Adresa : totožná s adresou škôlky